OPĆI UVJETI

Optix d.o.o.

Samoborska cesta 161B, 10 000 Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 081381651

OIB: 16985633680

TRANSAKCIJSKI RAČUN: HR44 2412009 1139006598

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA : 20.000,00 HRK

UPRAVA: Luka Miković, Antonio Mikulić

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranice od strane korisnika,
1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:
OPTIQUE znači Optix d.o.o ., sa sjedištem u Samoborska cesta 161B, 10 000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 081381651, OIB: 16985633680.
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Optique
Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama.
1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem, svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće
koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.
2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OPTIQUE ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu OPTIQUE ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
2.4 OPTIQUE se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
2.5 Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. OPTIQUE nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. OPTIQUE se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s OPTIQUE samo zbog postojanja veze s web stranicom.
2.6 OPTIQUE zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
2.7 OPTIQUE neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
2.8 OPTIQUE zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.
2.9 OPTIQUE zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
2.10 OPTIQUE niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo OPTIQUE ili njegovih ovlaštenika.
3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, OPTIQUE izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
3.5 Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati OPTIQUE osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
4.2 Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
suglasnost da OPTIQUE može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da OPTIQUE navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i OPTIQUE i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga OPTIQUE na zadovoljstvo korisnika;
davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.
4.3 OPTIQUE će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
4.4 OPTIQUE neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.
4.5 OPTIQUE će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
4.6 OPTIQUE će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno OPTIQUE .
4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, OPTIQUE će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.
4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. OPTIQUE kao prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

6. OBAVIJEST POTROŠAČIMA O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA

Sukladno odredbama članka 10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo vas da nam svoj pismeni prigovor možete uputiti:
poštom na adresu: Samoborska cesta 161B, 10 000 Zagreb
e-mailom na adresu: info@optique.hr

Potvrdu primitka vašeg prigovora poslat ćemo vam u najkraćem mogućem roku, a pismeni odgovor na zaprimljeni prigovor primit ćete najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

7. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

7.1 OPTIQUE zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Online kupci su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
7.2 Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
7.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.